Youtube asztrologia horoszkop csillagjegyek


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 9,29

MAGYARÁZAT:Youtube asztrologia horoszkop csillagjegyek

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma! Küldő neve Küldő email címe Gyakori email fiókok citromail.

Kapcsolat Impresszum Jogi nyilatkozat. Gyakori email fiókok citromail. Hozzávetőlegesen hét vagy nyolc ezer éves az asztrológia. Az as évekig asztrológia tudománya megegyezett a csillagászattal. Korábban, a tudományágak szétválását megelőzően a matematikával, csillagászattal, egyéb természettudományokkal ugyanazon szűk kör foglalkozott, hiszen kevés számú ember tudott hozzáférni ilyen jellegű ismeretekhez.

Főként a papok voltak a tudományok ismeretében Európában. A görög kultúra idején egy rövid időre szétvált a vallási és tudományos tevékenység, ám az európai kereszténység korában a tudományok ismét erőteljes vallási irányítás alá kerültek. Babilon területéről származnak az első olyan emlékek, amelyek meghatározóak voltak az asztrológia szempontjából is. A legrégebbi emlékek ebből a korból maradtak ránk. Az asztrológia első írásos emlékei babilóniai agyagtáblákon maradtak ránk, melyeken csillagászati-asztrológiai megfigyelések és jövendölések kerültek rögzítésre az i.

A babiloni csillagvizsgálók az égitestek rendszeres megfigyelése alapján meteorológiai előrejelzések valamint matematikai és vallási célokra használták. Megfigyeléseik alapján következtettek arra, hogy az emberek különböző típusokba kategorizálhatók, s hogy ezek a típusok valamilyenfajta összefüggésben vannak a Napnak minden évben azonos pályán megtett útjával. Az égen található alakzatok és bolygókat a szerint nevezték el, hogy milyen jellemzőkkel estek egybe a típusok és jelenségek.

A csillagképeket tehát visszafelé nevezték el, alapul véve, hogy milyen tulajdonság-együttest mutatott például a Kost típus vagy az Ikrek, stb. Ezen felül az elnevezések összhangban álltak a babiloni eredetmítosszal is. A csillagképek ma ismert formáját innen eredeztetjük, bár ezek a képek sok minden másra is emlékeztethetné az embert. A babilóniai papok többnyire az un. Az asztrológiának általános, nem az egyéni sorsokkal foglalkozó ága a mundán asztrológia.

A mundán asztrológia segítségével Babilónia papjai megjósolták az állam sorsát befolyásoló tényezőket, az időjárást. Foglalkoztak az uralkodók egyéni sorsának feltérképezésével — amelyet azonosítottak a városállam sorsával. A csillagképek a csillagok azaz más galaxisok napjai pozícióinak látszólag önkényes összevonása egy-egy emberi fogalomrendszerben ismert képpé vagy szimbólummá. A csillagképek elnevezései térben és időben eltérnek, ám különös módon a csillagok képe különböző korokban igen hasonló volt.

A legközismertebb csillagkép a Göncölszekér, amely egyébként a Nagymedve csillagkép egy része. A 12 nevezetes csillagkép, amelynek mentén évi látszólagos útját megteszi a Nap, szintén különböző elnevezéseket kapott. Európában a görög kultúra terjedésével honosodott meg a jelenlegi csillagkép sor. Az egyiptomi papok szoros kapcsolatban álltak a babiloni csillagászokkal.

Egyiptomban a csillagászati eredményeket főleg a Nílus áradásának kiszámítására, időmérésre és a fogyatkozások előrejelzésére használták. A Nílus áradásának megjóslása fontos szerepet játszott, hiszen ettől függött a mezőgazdasági munkálatok kezdete. A görögök kultúrája keleten gyökerezik, hiszen maguk is Keletről érkeztek a szigetvilágba. Ismereteik a perzsa ismeretekből származtak, amely már az elnevezéseken is megmutatkozik.

Az európai asztrológiában, a Római Birodalom közvetítésével, a görög elnevezések használatosak. Mi több, a babiloniak által elnevezett bolygók tulajdonságai nagyrészt megegyeznek a görög mitológiai szereplők, az istenek tulajdonságaival. Például a legnagyobb bolygónk a latin elnevezésű Jupiter tulajdonságai a görög Zeusz vonásaival egyeznek meg.

Az asztrológia tanulmányozása szempontjából éppen ezért kiemelkedően fontos a görög mitológia ismerete, hiszen a mítoszok szövevényes összefüggései szinte teljes átfedésben van az asztrológiával. A görög kultúra kiemelkedően fontos abból a szempontból is, hogy itt már különvált a vallás és a többi tudományág, így az asztrológia is.

A görögök számos ősi ismeretüket újraértékelték, más szempontból is értékelték, filozófiai szempontból is vizsgálták. A számos írásos emlék közül az első személyi horoszkóp is a görögöktől maradt ránk i. Az első személyi horoszkóp I. Antiokhosz uralkodó számára készült kőbe vésett horoszkóp. A görögök között voltak azok, akik írásos asztrológiai munkákat hagytak az utókorra. Az egyik ilyen ember létezése is bizonytalan és megkérdőjelezhető, mitikus homályba vész: Hermész Triszmegisztosz, a legenda szerint létező személy volt és görög, ám a nevéhez köthető kultusz Egyiptomból ered.

Egyiptomi megfelelője Thot isten. Hermész a róla elnevezett hermetikus titkos vagy bűvös gyógyítással is foglalkozott. Bizonyos források szerint a híres Tabula Smaragdina, azaz a Smaragdtábla eredete, megtalálása, megsemmisülése és újraalkotása Nagy Sándor nevéhez köthető.

Nagy Sándor i. Az ezoterikus tanok többségében, így az asztrológiában is gyakori a hivatkozás a Smaragdtábla tételeire. Az asztrológia szempontjából egy másik fontos név, Berosszosz, már valós történelmi személy, bár ő sem görög, hanem perzsa eredetű. A görög Kósz szigeten élt, ő írta meg a görögök történetét, számos műve maradt fenn i. A fennmaradt írások egy része az asztrológiával foglalkozik. A görög eredetű Ptolemaiosz i. Tetrabiblos Négyeskönyv című munkája az első összefoglaló írásos munka az asztrológia területén, amelyre a mai napig lehet hivatkozni.

A ptolemaioszi asztrológiát mára már túlhaladta az emberiség, annál is inkább, mert tól három addig teljesen ismeretlen bolygóval is kiegészült az asztrológia. Ptolemaiosz szemlélete ma már sok szempontból merev, előítéletekkel terhelt, ám jelentősége vitathatatlan. Ptolemaiosz tehát már közelebbi számításokat is végzett elődeihez képest.

Ptolemaiosz csillagászként kidolgozta a geocentrikus más néven ptolemaioszi világképet — tévesen azt állítva, hogy a Föld áll Naprendszerünk középpontjában. A római tudományok, így az asztrológia, terjedésében és művelésében hatalmas szerepük volt a rabszolgaként, szolgaként Rómába hurcolt görögöknek. A rómaiak a tudományokat gyakorlati téren hasznosították.

A jóslás valamilyen formája kötelezően hivatalos aktus volt a római állami létben, minden magára adó római polgár élete fontosabb lépései előtt kikérte valamilyen jövendőmondó véleményét. Éppen ezért számos ilyen foglalkozást — közöttük asztrológiával is foglalkozó — űző ember élt a Birodalom területén, bár sok volt közöttük a sarlatán. Az egyetlen asztrológia szempontjából jelentős név a római időkből Firmicus Maternus volt, aki már a kereszténység terjedésének időszakában élt, később maga is kereszténnyé vált, s megtagadta addig vallott tanait.

Ennek ellenére jelentős iratokat hagyott az utókorra nemcsak az asztrológiával, hanem a pogány vallásokkal kapcsolatosan is. A kereszténység idején a világi tudományokkal együtt az asztrológia is üldözötté vált. Úgy tartották, az asztrológia ellent mond az isteni akarat érvényesülésnek, így bizonyosan az ördög műve. Ennek ellenére, a felszín alatt tovább élt Európában ez az ismeret, a kiváltságosok joga maradt, hogy asztrológusok előrejelzéseit használják.

Főpapok és pápák is foglalkoztattak asztrológusokat, sőt, több olyan pápa is volt, aki saját maga aktívan asztrologizált. A szerzetekben is volt rá mód, hogy asztrológiával foglalkozzanak, még ha nem is széles körben. Sok tudomány hagyatékát pl. A reneszánszig azért fel-felbukkan az asztrológia Európában.

Albertus Magnus más néven Nagy Szent Albert német származású a Tapasztalati vizsgálódásaival jelentősen hozzájárult a természettudományok elmélyítéséhez. Polihisztorként kora szinte minden tudományával foglalkozott: az ásványi, növényi és az állatvilág ugyanúgy foglalkoztatta, mint az asztrológia és az alkímia. Igazán ismertté Arisztotelész műveinek kommentárjaival vált. Foglalkozott a torzszületésekkel, és vizsgálta azt, hogy mi az összefüggés a születési konstelláció és a deformitások között.

A másik A Reneszánsz korában, a Az természettudományok és művészetek gyakorlása és irányítása fokozatosan kikerült az egyház kezéből. Innentől kezdve kiemelkedő asztrológusok sora hallatta hangját Európában. Ezek közül magyar vonatkozással is rendelkezett Regiomontanus, eredeti nevén Johannes Müller, német származású matematikus és asztrológus, aki éveket töltött Mátyás király udvarában.

A király maga is értett némileg az asztrológiához, fontosabb döntések előtt rendszeresen konzultált Regiomontanussal. Regiomontanusz a legismertebb udvari asztrológus volt Mátyás udvarában, rajta kívül több asztrológus is dolgozott. Regiomontanus 5 évig él az udvarban, majd tőlünk távozva Nürnbergben csillagászati tevékenységet fejt ki, mely annyira sikeres, hogy a pápa őt bízza meg a naptár reformjával. Azonban Regiomonatnus meghal mielőtt megbízatását elvégezte volna.

Munkája során Regiomontanus olyan háztáblázatokat dolgozott ki, melyeket ma is használunk. Latin nyelvű eredetije táján külföldön keletkezett, és az ún. A középkori öröknaptár az egyház állandó ünnepeit és a szentek neveit tüntette fel azok változatlan naptári helyén. Regiomontanus kalendáriumának hatására születtek meg mindenütt nemzeti nyelveken az első humanista, vagyis asztrológiai naptárak, amelyek az asztrológiai ismereteket széles körben elterjesztették a betűt ismerő emberek között a Fontos megemlíteni Kopernikuszt, aki — bár nem asztrológiai munkásságáról ismert — az asztrológia szempontjából jelentős figura, hiszen ő dolgozta ki a ptolemaioszi világképet megdöntő Naprendszer-elméletet.

Lengyel származású volt és a Galilei és Kepler előfutáraként ismert csillagászati munkája. Egy világhírűvé vált — bár nem asztrológusként vált világhírűvé, de képzett asztrológus valamint orvos volt — tudós nevét is fontos megemlíteni.

Ő Nostradamus, akinek próféciáiban szereplő asztrológiai utalásai inkább zavaróak, mintsem használhatók, de mégis az ő próféciái azok, amelyek közelebb visznek bennünket azon nagy összefüggésrendszerhez, amelybe az asztrológia segítségével bepillantást nyerhetünk. Kepler asztrológiával kapcsolatos tevékenységét máig vitatják, hiszen a szkeptikusok a csillagászati géniuszaként számon tartott tudósról azt tartják, csak kereset kiegészítésként foglalkozott horoszkópokkal, és különösebben nem vette komolyan.

Egyébként Rudolf császár udvari csillagásza volt Prágában, és a császár horoszkópján kívül mások horoszkópjai is fennmaradtak keze nyomán. Saját horoszkópjával is rendszeresen foglalkozott, ezért kevésbé hihető a szkeptikusok állítása, hogy Kepler nem vette komolyan ezt a tant. Kepler volt az első aki efemeridákat görög, jelentése: napi feljegyzések — a Nap, a Hold és a bolygók napi állását feltüntető táblázatok készített több évtizedes időre vonatkozóan 4 naponkénti bontásban megadva az égitestek pozícióját.

A modern asztrológia előfutáraként tartjuk számon a francia matematikus és asztrológus Jean-Baptiste Morin-t.

Az Aszcendens a horoszkópban kiemelkedő szerepet tölt be, a személyes születési horoszkóp egyik sarkalatos pontjának tekinthető! Jelentésének megértését megkönnyíti, hogy ha úgy képzeljük el, mint egy MASZKOTmelyet folyamatosan építünk a másokkal való kapcsolódásunk során! Gondolhatunk rá úgy, mint a testünket határoló bőrfelületre!

Megtestesíti személyiségünk kibontakozását, kifejezi tudatosságunkat és életerőnket, vitalitásunkat! Jelzi t eremtő, alkotó és kreatív energiáinkat és önmegmutató, önmegvalósító tulajdonságainkat! Képet ad saját önbecsülésünkről, önbizalmunkról és neki köszönhetjük azt a vágyat, hogy haladjunk előre az életünkben! Születési horoszkópunkban a Hold lelki folyamataink lenyomatára utal!

Néhányan belső gyermekként beszélnek róla, de az asztrológiában érzelmi, azaz Hold horoszkóp formájában találkozhatsz vele! Pozíciója által meghatározhatjuk azt az alap érzelmi beállítódottságunkatamelyek egész életünkben jellemeznek bennünket! A Hold által képet kaphatunk ösztönös vonzódásainkróligényeinkrőlhangulati és ízlésvilágunkról! Your browser does not support iframes. Postacím: Artemisz Asztrológia Iskola Debrecen, Baross u. Online horoszkóp készítés Kíváncsi vagy arra, hogy néz ki a személyes horoszkópod?

Mi az aszcendensed? Szeretnél még többet tudni az asztrológiáról? Készítsd el az itt található magyar nyelvű AstroSky program segítségével a személyes horoszkóp ábrádat, amennyiben rendelkezel a születés pontos hely és időkoordinátáival. Az aszcendenst és a horoszkóp egyéb elemeit le tudod olvasni a radix ábráról! A rád vonatkozó jellemzők leírását a következőkben találod meg:. Minden ami asztrológia Csillagjegyek Holdnaptár Asztrológia oktatás Ajándékutalvány Online horoszkóp készítés Online aszcendens számítás.

Blog Államilag nyilvántartott asztrológia oktatás - Nap és Hold támogató kapcsolódása - Uránusz és Hold feszült kapcsolatban - Vízöntő Lilith — Fekete Hold a horoszkópban - Elérhetőség Mail: info mindenamiasztrologia. További weblapjaink. Az oldal sütiket használ: Részletek megtekintése Ok, rendben.