Alomfejtes orr


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 10,13

MAGYARÁZAT:Alomfejtes orr

Az ember arcberendezését legjellegzetesebben az orra határozza meg. Szagló- és légzőszervünk a jó illatú és rossz szagú valósággal való kapcsolat kétbejáratú barlangrendszere. A beszívott levegőnek védett folyosókat biztosít. Gondoskodóan szabályozza a hőfokot és páratartalmat, védi a felső légutakat is.

Fontosságának és funkciójának megfelelően előkelő helyen, az arc közepén helyezkedik el. A fej kerek vonalából kiemelkedik, megadva az arcél, profil jellegét és harmóniáját. A fizikai jellemzők — az arcból kiváló, kiemelkedő forma, az előkelő hely középen — pszichikai és karakterbeli azonosságokat is hordoznak. A nagy ember-nagy orr analógia tudatunk mélyén gyökerezik, de empirikusan, számos egyedi esetben is érvényesnek bizonyult. Nagy de nem hosszú, hanem egyedi karakterű!

Legendás, nem hétköznapi méretű és sajátos formátumú orrukhoz hasonló jelzőkkel illethető tehetség társult. A nagy orr tekintélyparancsoló mivolta szólít meg bennünket a reneszánsz portréból is:. Frederico Montefeltrének Az urbinói herceg képmása című alkotása szinte hatalmába keríti a nézőt.

Rostand Cyrano lovagjának nagymonológja, mellyel a lovag kellemből-szellemből-tehetségből megleckézteti a vicomte-ot nagy orrának öndicsérő önbírálatával — a nagy orr irodalmi apoteózisának is tekinthető. A kórlélektani összefüggésekre később visszatérek. A művészetekbenelsősorban a szobrászatban korán felismerték ezt a pszichikai összefüggést.

Az etruszkok, majd az őket követő rómaiak használták fel először. Babits Mihály a Szagok ról, illatokról írt tanulmányában azt állítja, hogy a szaglás úgy fogadja be az illatot, hogy kifinomultságának és a művészi érzékenység minőségének össze kell függnie:. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az orr hossza és szaglóérzékenysége közt nincs szignifikáns kapcsolat. A pszichikus szenzibilitással és tehetséggel való kapcsolat pedig nem egyértelmű.

Szexuális jelentést is hordoz az orr. A férfiarcon jellegzetesebben kiálló orr és a pénisz közti analógia különböző kultúrákban egyaránt érvényes, és már a néphitben is kialakult. Az ősöket ábrázoló melanéziai szoboralakoknál például gyakori a nemi szervek régiójához kapcsolt, csőrszerű orrdísz. Ez az összefüggés vulgarizálódott leginkább a pszichoanalitikus gondolatokból: mintha minden üreges forma női, és minden hosszú, botszerű forma férfi nemi szervet jelentene. Róheim Géza az orr és a pénisz analógiáját mese és mitológiai vonatkozásaiban is kibontotta.

Az orr és pénisz kapcsolat különös felfedezését kaptam ajándékba egy mániás állapotban lévő férfibetegtől, aki Találós kérdés címmel írta és adta át az alábbi versikét:. A rigmusok — a mániás beteg asszociatív és stiláris szabadosságától eltekintve — bevilágító és értelmes magyarázatot adnak a női és férfi orral kapcsolatos attitűdjeinkre és a mögöttük rejlő szexuális analógiára is. A női és férfi orral kapcsolatos ízlésmintáinkban is fellelhetjük ezt a mélyen meghatározott attitűdöt.

Az esztétikus formák ízlésmintáira vonatkozó vizsgálatok felderítették, hogy a kerekded, kis orrú, fiatal élőlényeket mindnyájan vonzóbbaknak találjuk, mint például a hosszú orrúakat, különösen az érett vagy idősebb korúakat. Az életkorral az orr is markánsabbá válik, csontos-porcos részének a kötőszövetekhez való aránya megnő.

Az ízlésminta-elemzés szerint a nőknél a kerekdedebb, kisebb orrot kedvelik a férfiak. Kleopátrának is fitos orra volt. Ez az ízlésminta a csikló—pénisz—orr analógia szempontjából is egybevágást, illeszkedést jelez. A torz orrformák általában gonosz szándékot hordozó lényekhez, ördögi alakokhoz köthetők. A képzőművészetben az ördögöt többnyire torzult, nagy orrú lényként ábrázolták. Az ormányszerű orr azonban kivétel.

A régi templomépületeken — különösen az azték-maja és hindu kultúrákban — nagy számban fordulnak elő ormányszerű, hajlott orral ábrázolt arcok, mint különleges szakrális képességek hordozói. A maják esőistenüket Choca hinduk Ganésát is ilyen orral ábrázolták. A fallikus orr a megtermékenyítő hatalom, mely magvait úgy szórja szét a világban, mint az elefánt ormánya a vizet.

Nem véletlen, hogy elefántormányú szentek népesítik be a hindu Thaiföld Sziám templomait, szentélyeit is. Az orr formája és a lelki alkat között már a korai hippokratészi-galenusi tipológiák is kapcsolatot tételeztek fel. A melankolikus nők orra gyakorta hosszú.

Kretschmer rendszerében a piknikus alkathoz laposabb, húsosabb, kerekded orr járul, a leptoszomhoz skizotimhez pedig hosszabb-hegyesebb. Megfigyelték, hogy a humoristáknak ritkábban van kerekded vonalú orra, inkább hosszú, keskeny, érzékeny orrcimpákkal. Ugyanakkor többségük alapvetően pesszimista, érzékeny, diszfóriára hajlamos. Másokat viszont kitűnően fel tudnak vidítani, a humorral elűzik a kilátástalanság komor felhőit.

Valószínűleg önmagukon is Münchausen-módra ezzel segítenek. A humor viszont nagy áldás, mivel a reménység állapotát ébreszti, és fokozott endogén opiát termeléssel jár. Ezt az összefüggést saját kutatásunk megcáfolta. A szaglásnak a filogenezisben követhető jelentőségét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mint lét- és fajfenntartó inger a vízi létből kiszabaduló élőlényeknél kap szerepet, és főként a gerinceseknél, az emlősök világában meghatározó.

A bűzkibocsátással való védekezés egyes fajoknál életmentő például borz, görény, mongúz. Az embernek is van szaga, az apokrin mirigyek fokozott működése következtében — ez a szag távolodásra készteti a felvevőt. A territoriális védekezésben kutyánál, macskánál a terület körbevizelése a határjelző viselkedés. Különös atavisztikus szokás volt a középkorban, hogy az uradalmi határokat az uraság jobbágyainak körbevizeléssel kellett kijelölniük. Az utódgondozás szempontjából fontos, hogy az anyaállat szag alapján ismer rá sajátjaira, és megöli az idegen szagú állatot.

Domesztikált ösztönei ellenére az embernél is döntőek a korai szagminták. Az újszülött az anya szagát-illatát imprintálja, és már az első 48 órában képes az anyai ruhadarabok illatáról is felismerni az anyját. Az élővilág fejlődése ellenére a történeti mélységek archetipikus bevésődései hatalmas erők, melyekkel civilizált világunkban is számolnunk kell.

A humán ízlésminta a szagok-illatok terén is kultúrafüggő és jellegzetes, noha a reklámok agresszív uniformizáló hatalmat és befolyást gyakorolnak. A gyermekhez tejes, meleg karamell illatot kapcsolunk, a kamaszhoz a verejték és testi kipárolgás nehéz szagait. A férfihoz hideg, kemény, tiszta, némileg dohányillatú szagok rendelhetők hozzá, az érett nőhöz a pikáns és bódító illatok.

A végzet asszonyának aurája tömény, nehéz, édes, a bujasághoz a rothadás szagát asszociáljuk. A szentséghez a fűszeres füstöt és a tömjén illatát kapcsoljuk, az ártatlansághoz a liliomét. A liliom és ártatlanság ravasz társítás, kollektív elhárítás jut benne kifejezésre. A liliom illata ugyanis bódító és nehéz, veszedelmes álmot hoz annak szemére, aki beszívja. Az orr és a szag lás jelentőségét fejezi ki az e szervhez és funkcióhoz kapcsolódó jelzők sokfélesége is. Bennük és általuk a helyzetre, de leginkább a másik emberre vonatkozó érzelmi minősítést, értékelést is kifejezünk.

Az orr lehet pisze, fitos, turcsi, tömpe vagy tülök, bunkó, bibircsókos, rezes, borvirágos stb. A hóemberhez sárgarépaorr, a bohóchoz krumpliorr illik. A pozitív minősítés felé haladva a királyi, nemes, római, görög, előkelő és sasorr esetében a jelzők tiszteletet fejeznek ki. E jelzők többsége az arcél, a profil megjelölésére is szolgál nemes, királyi stb. Az orr jelzői éppoly radikális minősítők, mint a szag például büdösmely élesen egyértelmű elutasító, távoltartást parancsolóés nem kíván kommentárt.

Mindennapi nyelvünkben az orr sokféle szólásban, szólásmondásban jelenik meg. Az alábbi néhány példa is elegendő ahhoz, hogy ezt tudatközelbe hozzuk:. Mondókáinkban is feltűnik az orr. A népszokások és rituális cselekvések körében az orr leginkább az igazmondással összefüggésben jelenik meg. A középkorban eredt az a jogszokás, hogy a rágalmazónak bizonyuló ember nyílt színen például piactéren az orrát fogva, sokak jelenlétében elismételte a gonosz rágalmat.

Az orr és fül mögötti vagy körüli matatás, az orr vagy a fülcimpa babrálása általában valami megtévesztő, nem valós, hamis közléssel jár együtt. A mesevilágban az orr sokféle kontextusban jelenik meg. A jószívű szegény embernek a tündér — akin segített — három kívánság teljesítését ígérte jutalmul. De mindhiába! Perlekedő felesége a közösen megkívánt kolbászt az orrára varázsoltatta.

Ezért harmadik kívánságként ettől kellett megszabadítania férjét. A közösen megkívánt kolbász jobb sorsra érdemes! A ravasz és ügyes cselekedetek, a mágikus rítusok és veszélyelhárító tettek a mesében a teremtő erőre, férfi potenciára utalnak, amely aktív, eredményes és alkotó kreatív. A nagyorrú király című mese főhőse — szüleit megátkozó varázslat miatt — csúf orral született, de szülei eltitkolták rútságát.

A belátás varázserővel törte szét azt a kristálypalotát, amelyben fitos orrú királyi kedvesét elzárták tőle a gonosz erők. A szép magyar mese Benedek Elek gyűjtése akár a pszichoterápia tantörténete is lehetne! Figyelemre méltó a mesében is az ellenvarázs visszavarázslás, varázsszavak mágikus, a dolgokat megfordító hatalma, mely a destruktívból konstruktív akciót teremt, a regressziót progresszióvá alakítja.

A szag lás nak hatalma van életünkön mind felnövekedésünk során, mind felnőtti lelki működéseink szempontjából. Korai, primitívérzékelési mód, mely a megkapaszkodási ösztön szolgálatában is áll [16]. A szaglásos tájékozódás pedig a projekciós mechanizmusoknak az érzékelési modellje. A szag és hő sajátossága ugyanis, hogy az érzékelő és az érzékelt nem válik szét élesen, ugyanakkor a szag erőteljesen motiváló inger, arra ösztönöz, hogy a forrását felkutassuk.

A nyomkereső, szimatoló paranoid beteg a szagtájékozódásra regrediál, ennek analógiájára gondolkodik a valóságról. A projekció révén a belül megtagadott külsővé válik. A hibás gondolkodási lépések is a szagérzékelés mintájára történnek. Akárcsak a megfoghatatlan és illékony szaginger, mely egy pontból szétdiffundál mindenhová, a paranoid is egy-két jelből következtet a nagy egészre, egy ellenséges rezdülésből az üldözők egész csapatára.

A szaglás — bűzérzés — révén születik meg az undorreakció is. Ami a felnövekedésünk során tabu például exkrementumokattól undorodunk, azaz megtanuljuk az averzív reakciót.

Új projektbe fogsz, de ne keseredj el, ha első vagy sokadik nekifutásra nem azt az…. Minket bármikor megtalálsz, ha kérdésed van, inspirációra vágysz vagy tudni szeretnéd, mi zajlik körülötted. Az átérzi a mindennapjaidat, mert valódi nők, férfiak, testvérek, barátok készítik. Neked, veled, érted írjuk az ország legnagyobb online női magazinját. Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned:.

Horoszkóp Nyerj Fórum Képeslap. Szűrd ki! Álomszótár, álomfejtés. Szeretnéd megfejteni, hogy mit álmodtál? Írd be az álomkeresőbe, vagy keresd ki az abc segítségével:. Álomszótár app Töltsd le az álomszótár alkalmazást! Most már nemcsak az nlc oldalán, de a Play Áruházban is megtalálod az Álomszótárt, ami egy gombnyomásra megmondja, mit jelent az álmod. A Napló funkcióval könnyen rögzítheted, és bármikor visszahallgathatod az álmodat.

Image already added. Impresszum Médiaajánlat Felhasználási feltételek Adatvédelem Kapcsolat. Szeretnél értesítést kapni? Az értesítések bármikor kikapcsolhatók a böngésző beállításaiban. Engedélyezem Nem kérem. Még nincs NLC-profilod? Elfelejtetted a jelszavad?

Napi sztárhírek Friss sztárhírek itthonról és külföldről. Napi horoszkóp Tudd meg, mit mond a horoszkópod! Hozzájárulok, hogy a Centrál Médiacsoport Zrt. Az egyedi adatkezelési tájékoztató ban és a Felhasználási feltételek ben foglaltakat elolvastam, megértettem és az azokban foglaltakat regisztrációmmal elfogadom.

Elfelejtett jelszavad helyett könnyen tudsz új jelszót megadni, ehhez az alábbi lépéseket kell csak követned: Add meg az alábbi beviteli mezőben az e-mail címed vagy felhasználóneved A hozzád tartozó címre kiküldünk egy levelet a jelszócseréhez.

Ellenőrizd a SPAM mappádat is, ha nem látod pár percen belül a levelet a beérkezettek között. A levélben kapott linket 24 órán belül lekattintva eljutsz egy felületre, ahol megadhatod az új jelszavad Jelentkezz be a friss jelszóval. Fiókod törléséhez add meg a jelszavadat:. Itt tudod a jelszavadat megváltoztatni:. Népszerű témáink. A link vágólapra másolása megtörtént! A link vágólapra másolása sikertelen!