Kinai horoszkop tortenete


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 15,24

MAGYARÁZAT:Kinai horoszkop tortenete

Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Kattints a szerencsemérőre és tudd meg milyen napod lesz ma! Küldő neve Küldő email címe Gyakori email fiókok citromail. Kapcsolat Impresszum Jogi nyilatkozat. Gyakori email fiókok citromail.

Hozzávetőlegesen hét vagy nyolc ezer éves az asztrológia. Az as évekig asztrológia tudománya megegyezett a csillagászattal. Korábban, a tudományágak szétválását megelőzően a matematikával, csillagászattal, egyéb természettudományokkal ugyanazon szűk kör foglalkozott, hiszen kevés számú ember tudott hozzáférni ilyen jellegű ismeretekhez.

Főként a papok voltak a tudományok ismeretében Európában. A görög kultúra idején egy rövid időre szétvált a vallási és tudományos tevékenység, ám az európai kereszténység korában a tudományok ismét erőteljes vallási irányítás alá kerültek. Babilon területéről származnak az első olyan emlékek, amelyek meghatározóak voltak az asztrológia szempontjából is. A legrégebbi emlékek ebből a korból maradtak ránk. Az asztrológia első írásos emlékei babilóniai agyagtáblákon maradtak ránk, melyeken csillagászati-asztrológiai megfigyelések és jövendölések kerültek rögzítésre az i.

A babiloni csillagvizsgálók az égitestek rendszeres megfigyelése alapján meteorológiai előrejelzések valamint matematikai és vallási célokra használták. Megfigyeléseik alapján következtettek arra, hogy az emberek különböző típusokba kategorizálhatók, s hogy ezek a típusok valamilyenfajta összefüggésben vannak a Napnak minden évben azonos pályán megtett útjával.

Az égen található alakzatok és bolygókat a szerint nevezték el, hogy milyen jellemzőkkel estek egybe a típusok és jelenségek. A csillagképeket tehát visszafelé nevezték el, alapul véve, hogy milyen tulajdonság-együttest mutatott például a Kost típus vagy az Ikrek, stb. Ezen felül az elnevezések összhangban álltak a babiloni eredetmítosszal is. A csillagképek ma ismert formáját innen eredeztetjük, bár ezek a képek sok minden másra is emlékeztethetné az embert. A babilóniai papok többnyire az un.

Az asztrológiának általános, nem az egyéni sorsokkal foglalkozó ága a mundán asztrológia. A mundán asztrológia segítségével Babilónia papjai megjósolták az állam sorsát befolyásoló tényezőket, az időjárást. Foglalkoztak az uralkodók egyéni sorsának feltérképezésével — amelyet azonosítottak a városállam sorsával. A csillagképek a csillagok azaz más galaxisok napjai pozícióinak látszólag önkényes összevonása egy-egy emberi fogalomrendszerben ismert képpé vagy szimbólummá.

A csillagképek elnevezései térben és időben eltérnek, ám különös módon a csillagok képe különböző korokban igen hasonló volt. A legközismertebb csillagkép a Göncölszekér, amely egyébként a Nagymedve csillagkép egy része. A 12 nevezetes csillagkép, amelynek mentén évi látszólagos útját megteszi a Nap, szintén különböző elnevezéseket kapott. Európában a görög kultúra terjedésével honosodott meg a jelenlegi csillagkép sor. Az egyiptomi papok szoros kapcsolatban álltak a babiloni csillagászokkal.

Egyiptomban a csillagászati eredményeket főleg a Nílus áradásának kiszámítására, időmérésre és a fogyatkozások előrejelzésére használták. A Nílus áradásának megjóslása fontos szerepet játszott, hiszen ettől függött a mezőgazdasági munkálatok kezdete. A görögök kultúrája keleten gyökerezik, hiszen maguk is Keletről érkeztek a szigetvilágba.

Ismereteik a perzsa ismeretekből származtak, amely már az elnevezéseken is megmutatkozik. Az európai asztrológiában, a Római Birodalom közvetítésével, a görög elnevezések használatosak. Mi több, a babiloniak által elnevezett bolygók tulajdonságai nagyrészt megegyeznek a görög mitológiai szereplők, az istenek tulajdonságaival.

Például a legnagyobb bolygónk a latin elnevezésű Jupiter tulajdonságai a görög Zeusz vonásaival egyeznek meg. Az asztrológia tanulmányozása szempontjából éppen ezért kiemelkedően fontos a görög mitológia ismerete, hiszen a mítoszok szövevényes összefüggései szinte teljes átfedésben van az asztrológiával. A görög kultúra kiemelkedően fontos abból a szempontból is, hogy itt már különvált a vallás és a többi tudományág, így az asztrológia is.

A görögök számos ősi ismeretüket újraértékelték, más szempontból is értékelték, filozófiai szempontból is vizsgálták. A számos írásos emlék közül az első személyi horoszkóp is a görögöktől maradt ránk i. Az első személyi horoszkóp I. Antiokhosz uralkodó számára készült kőbe vésett horoszkóp. A görögök között voltak azok, akik írásos asztrológiai munkákat hagytak az utókorra. Az egyik ilyen ember létezése is bizonytalan és megkérdőjelezhető, mitikus homályba vész: Hermész Triszmegisztosz, a legenda szerint létező személy volt és görög, ám a nevéhez köthető kultusz Egyiptomból ered.

Egyiptomi megfelelője Thot isten. Hermész a róla elnevezett hermetikus titkos vagy bűvös gyógyítással is foglalkozott. Bizonyos források szerint a híres Tabula Smaragdina, azaz a Smaragdtábla eredete, megtalálása, megsemmisülése és újraalkotása Nagy Sándor nevéhez köthető. Nagy Sándor i.

Az ezoterikus tanok többségében, így az asztrológiában is gyakori a hivatkozás a Smaragdtábla tételeire. Az asztrológia szempontjából egy másik fontos név, Berosszosz, már valós történelmi személy, bár ő sem görög, hanem perzsa eredetű. A görög Kósz szigeten élt, ő írta meg a görögök történetét, számos műve maradt fenn i. A fennmaradt írások egy része az asztrológiával foglalkozik.

A görög eredetű Ptolemaiosz i. Tetrabiblos Négyeskönyv című munkája az első összefoglaló írásos munka az asztrológia területén, amelyre a mai napig lehet hivatkozni. A ptolemaioszi asztrológiát mára már túlhaladta az emberiség, annál is inkább, mert tól három addig teljesen ismeretlen bolygóval is kiegészült az asztrológia. Ptolemaiosz szemlélete ma már sok szempontból merev, előítéletekkel terhelt, ám jelentősége vitathatatlan.

Ptolemaiosz tehát már közelebbi számításokat is végzett elődeihez képest. Ptolemaiosz csillagászként kidolgozta a geocentrikus más néven ptolemaioszi világképet — tévesen azt állítva, hogy a Föld áll Naprendszerünk középpontjában. A római tudományok, így az asztrológia, terjedésében és művelésében hatalmas szerepük volt a rabszolgaként, szolgaként Rómába hurcolt görögöknek. A rómaiak a tudományokat gyakorlati téren hasznosították. A jóslás valamilyen formája kötelezően hivatalos aktus volt a római állami létben, minden magára adó római polgár élete fontosabb lépései előtt kikérte valamilyen jövendőmondó véleményét.

Éppen ezért számos ilyen foglalkozást — közöttük asztrológiával is foglalkozó — űző ember élt a Birodalom területén, bár sok volt közöttük a sarlatán. Az egyetlen asztrológia szempontjából jelentős név a római időkből Firmicus Maternus volt, aki már a kereszténység terjedésének időszakában élt, később maga is kereszténnyé vált, s megtagadta addig vallott tanait.

Ennek ellenére jelentős iratokat hagyott az utókorra nemcsak az asztrológiával, hanem a pogány vallásokkal kapcsolatosan is. A kereszténység idején a világi tudományokkal együtt az asztrológia is üldözötté vált.

Úgy tartották, az asztrológia ellent mond az isteni akarat érvényesülésnek, így bizonyosan az ördög műve. Ennek ellenére, a felszín alatt tovább élt Európában ez az ismeret, a kiváltságosok joga maradt, hogy asztrológusok előrejelzéseit használják. Főpapok és pápák is foglalkoztattak asztrológusokat, sőt, több olyan pápa is volt, aki saját maga aktívan asztrologizált. A szerzetekben is volt rá mód, hogy asztrológiával foglalkozzanak, még ha nem is széles körben.

Sok tudomány hagyatékát pl. A reneszánszig azért fel-felbukkan az asztrológia Európában. Albertus Magnus más néven Nagy Szent Albert német származású a Tapasztalati vizsgálódásaival jelentősen hozzájárult a természettudományok elmélyítéséhez.

Polihisztorként kora szinte minden tudományával foglalkozott: az ásványi, növényi és az állatvilág ugyanúgy foglalkoztatta, mint az asztrológia és az alkímia. Igazán ismertté Arisztotelész műveinek kommentárjaival vált. Foglalkozott a torzszületésekkel, és vizsgálta azt, hogy mi az összefüggés a születési konstelláció és a deformitások között. A másik A Reneszánsz korában, a Az természettudományok és művészetek gyakorlása és irányítása fokozatosan kikerült az egyház kezéből.

Innentől kezdve kiemelkedő asztrológusok sora hallatta hangját Európában. Ezek közül magyar vonatkozással is rendelkezett Regiomontanus, eredeti nevén Johannes Müller, német származású matematikus és asztrológus, aki éveket töltött Mátyás király udvarában. A király maga is értett némileg az asztrológiához, fontosabb döntések előtt rendszeresen konzultált Regiomontanussal. Regiomontanusz a legismertebb udvari asztrológus volt Mátyás udvarában, rajta kívül több asztrológus is dolgozott.

Regiomontanus 5 évig él az udvarban, majd tőlünk távozva Nürnbergben csillagászati tevékenységet fejt ki, mely annyira sikeres, hogy a pápa őt bízza meg a naptár reformjával. Azonban Regiomonatnus meghal mielőtt megbízatását elvégezte volna. Munkája során Regiomontanus olyan háztáblázatokat dolgozott ki, melyeket ma is használunk. Latin nyelvű eredetije táján külföldön keletkezett, és az ún. A középkori öröknaptár az egyház állandó ünnepeit és a szentek neveit tüntette fel azok változatlan naptári helyén.

Regiomontanus kalendáriumának hatására születtek meg mindenütt nemzeti nyelveken az első humanista, vagyis asztrológiai naptárak, amelyek az asztrológiai ismereteket széles körben elterjesztették a betűt ismerő emberek között a Fontos megemlíteni Kopernikuszt, aki — bár nem asztrológiai munkásságáról ismert — az asztrológia szempontjából jelentős figura, hiszen ő dolgozta ki a ptolemaioszi világképet megdöntő Naprendszer-elméletet.

Lengyel származású volt és a Galilei és Kepler előfutáraként ismert csillagászati munkája. Egy világhírűvé vált — bár nem asztrológusként vált világhírűvé, de képzett asztrológus valamint orvos volt — tudós nevét is fontos megemlíteni. Ő Nostradamus, akinek próféciáiban szereplő asztrológiai utalásai inkább zavaróak, mintsem használhatók, de mégis az ő próféciái azok, amelyek közelebb visznek bennünket azon nagy összefüggésrendszerhez, amelybe az asztrológia segítségével bepillantást nyerhetünk.

Kepler asztrológiával kapcsolatos tevékenységét máig vitatják, hiszen a szkeptikusok a csillagászati géniuszaként számon tartott tudósról azt tartják, csak kereset kiegészítésként foglalkozott horoszkópokkal, és különösebben nem vette komolyan. Egyébként Rudolf császár udvari csillagásza volt Prágában, és a császár horoszkópján kívül mások horoszkópjai is fennmaradtak keze nyomán.

Saját horoszkópjával is rendszeresen foglalkozott, ezért kevésbé hihető a szkeptikusok állítása, hogy Kepler nem vette komolyan ezt a tant. Kepler volt az első aki efemeridákat görög, jelentése: napi feljegyzések — a Nap, a Hold és a bolygók napi állását feltüntető táblázatok készített több évtizedes időre vonatkozóan 4 naponkénti bontásban megadva az égitestek pozícióját. A modern asztrológia előfutáraként tartjuk számon a francia matematikus és asztrológus Jean-Baptiste Morin-t.

Megmutatja a jellemedet, képességeidet, lehetőségeidet. Az utat, amely a fejlődésedet biztosítja. A konkrét, csak rád vonatkozó elemzéshez precíz adatokra van szükség, melyek e sorok írójának nem állnak rendelkezésére. Ebből adódóan nem is lehet egzakt az asztrológiai előrejelzések tartalma, csupán analógián alapuló.

Az egyéni horoszkópodban az alapvető jellemzőidet az aszcendensed határozza meg, ennek kiszámításához pedig feltétel a pontos születési idő és hely ismerete. Az uralkodó bolygód arról ad információt, hogyan alakul a sorsod, életutad, a képességeidet milyen módon tudod hasznosítani. A Nap, a Hold és a többi bolygó asztrológiai házon belüli pozíciója pedig megmutatja, hogy melyik területen leszel sikeres, vagy éppen hol várnak rád nehézségek. Zsozirisz horoszkópjai nem a hagyományos értelemben vett asztrológiai prognózisok.

Nem is jóslás, sem kőbe vésett prófécia vagy csalhatatlan jövendölés. Inkább önismereti útmutatás. Univerzális tendenciák, tipikus jellemzők, ezért nem is passzolhatnak mindenkire. A napi, heti, havi, éves horoszkópok általános előrejelzések arról, hogy egy adott időszakban mi várható, mire érdemes figyelni. Nem kell szó szerint venni. Azt fogadd el belőle, ami a javadra válik, amivel azonosulni tudsz, és alkalmazható számodra. Mindannyiunk élete, sorsfeladata páratlan és különleges, senki máséhoz nem hasonlítható.

Mint ahogyan aktuális körülményeink, szerelmeink, csalódásaink, örömeink és bánataink sem egyformák. Még akkor sem, ha azonos csillagjegyben születtünk. A jövő titok. És nem véletlenül az. Ha mindent előre tudnánk, az életünk elviselhetetlen lenne. Földi létezésünk lényege a fejlődés, változás. Ehhez hozzátartozik az öröm, bánat, csalódás, fájdalom, kudarcok megélése is. Ezekből a leckékből tanulva egy magasabb szellemi szintre léphetünk, tudatosabb életet élhetünk.

Mindez nem lenne lehetséges, ha mindig látnánk előre, mi fog velünk történni. Földi ember nincs a végső tudás birtokában. Csak egy kis részt ismerhetünk az egészből. Természetesen, ha bajban vagyunk, kapunk segítséget az égiektől. A Teremtő nem hagy magunkra. Akár a jövőbe is bepillanthatunk, ha ez szükséges ahhoz, hogy tovább léphessünk egy nehéz helyzetből, vagy jobban megértsük, mi miért történik velünk.

A magad valóságát Te teremted. Törekedj önmagad megismerésére, a saját, egyéni utad megtalálására. Hallgass a szívedre, megérzéseidre, nincs annál jobb iránytű. A döntés a Te kezedben van. Amennyiben segítségre, útmutatásra van szükséged, elérhetsz telefonon vagy személyesen, hogy a konkrét problémáidra megkeressük a személyre szabott, egyéni válaszokat és a lehetséges legjobb megoldásokat. Az oldal tartalmát a szerzői jogról szóló Kos Bika Ikrek Rák Oroszlán Szűz Mérleg Skorpió Nyilas Bak Vízöntő Halak