Szuz horoszkop mikor van


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 12,89

MAGYARÁZAT:Szuz horoszkop mikor van

Milyen jellemvonásokkal rendelkeznek egyes csillagjegyek szülöttei? Milyen elvárásod lehet a barátoddal, pároddal vagy egy családtagoddal szemben? A csillagok még a legrejtettebb dolgokat is elárulják. Nálunk mind a tizenkét csillagjegyre, legyen az Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő vagy Halak, részletes leírást találsz az asztrológia tudománya szerint, Legyen szó szerelemről, megbízhatóságról, kitartásról, becsületességről, segítőkészségről vagy intelligenciáról, a csillagok elárulják, hogy kire milyen tulajdonságok jellemzőek.

A SZŰZ Virgo augusztus 24 — szeptember 23 Az augusztus től szeptember ig tartó csillagászati hónapot ma a Szűz havának nevezik, pedig a Nap több mint egy hónappal később lép e csillagképbe. Régen az augusztust, az aratás, a betakarítás hónapját nevezték így; s a kalászos szűzanya istennővel, Démétérrel azonosították.

Démétér volt a csillagkép védnöke az Olümposzon. Egyiptomban Izisz égi képmása volt. Örökösük a keresztény szűzanya, Mária lett. A népi vallásosságban az arató szűz alakja azonossá vált Máriáéval. A szűz legfényesebb csillaga a nappálya mellett pislákoló Spica Kalász.

Valamikor az i. A Kalász jelentőségének elhalványulását jelzi, hogy már az ókorban új jelvények tűntek fel a Szűz kezében: fáklya például, mely az alvilágban ragadt Perszephoné jelképe, ami azt jelenti, hogy az aratás istennője helyett a földbe került mag úrnője veszi át az őszi vetés időpontja felé haladó Szűz szerepét. A szomszédos Mérleg csillagkép eredetileg szintén az alvilág királynőjének volt a jelképe, csak később lett belőle az igazságszolgáltatás megszemélyesítője. Az arató Szűz megváltozott szerepkörét az is jelzi, hogy egyik csillagát már az ókorban Szőlőművelőnek nevezték.

A Szűz legismertebb mitológiai megszemélyesítője az egyiptomi Izisz története adott magyarázatot arra, miért olyan halvány a Szűz fejének csillaga. Az istennő, aki fia és a nagybácsi küzdelmében az előbbi oldalára állt, döntő pillanatban mégis megsegítette a nagybácsit, ezért fia haragjában levágta anyja fejét. Ez a mozzanat aratásjelkép is lehetne, hiszen az ember sokáig csak a gabona fejét, a kalászt vágta le aratáskor, a szárat lábon hagyta.

A Szűz a zodiakális ember testén a hastájékra esik, így lett általában az emésztőnedvek ura. Mercurius, a görög Hermész a Rák jegy és hónap Olümposzi védnöke; asztrológiai ura a Szűznek és az Ikreknek. Égi teste a Naphoz legközelebb álló Merkúr bolygó. Nevét egyesek Szarama hajnal- és szélistennel hozzák kapcsolatba, mások a görög mozgás szóból eredeztetik, ismét mások a phallikus kőoszlopokban, a hermákban, Hermész állítólagos első ábrázolásaiban vélik megtalálni nevének gyökerét.

Hermész az alkony és a hajnal közti átmenet széles istene is volt. A Merkúr bolygó, Naphoz való közelsége miatt, csak közvetlenül napkelte előtt és napnyugta után látszik. E két napszak a szelek ideje is. Hermész klasszikus ábrázolásai is szélességre utalnak, hiszen szárnyas saruja van, és mozgása olyan, mint az atlétáké. A Merkúr a leggyorsabb bolygó, 83 nap alatt kerüli meg a Napot.

Csupa szellemi találmányt tulajdonítanak neki. Az ékesszólást és a józan észt képviseli, de az okkult tudományoknak is ő a mestere. Egyszerre volt a tudósok és a varázslók istene. Ő a számtan és mértan, a csillagászat és csillagjóslás, a hét húrú lant, melynek zenéje a hét planéta mozgásának összhangját jelképezi, a kocka és más szerencsejátékok, s legfőképp az írás feltalálója. A betűket a madarak röptéből alkotta meg. Az átmenet ura.

Az úton járók, kereskedők, tolvajok, vándorló pásztorok istene, az égiek küldönce, a lelkek vezetője, aki a túlvilági Kharón ladikjához irányítja a holtakat. Hermész phallikus isten is. Ő volt Erosz tanítómestere. Hermész szent madara a kakas, a hajnalnak és a férfiasságnak egyaránt jelképe. Úgy tartják, hogy a Merkúr jele — Hermész kígyóhurkos botját stilizálja, mely szintén szexuális jelkép. A jel maga a szűzies Hold és a csapodár Vénusz jeléből van összerakva. A Szűzben a lélek befelé fordulva, koncentrált irányban igyekszik pótolni az előző fokozatban szétárasztott erőket és megóvó, összetartó hajlammal fejti ki tevékenységét.

Mint minden negatív jegyben, az érdeklődés itt is az anyagi, földies dolgok felé fordul, a gyűjtés, és a meglévőkről való gondoskodás lép előtérbe. Az Oroszlánban már öntudatra ébredt Én itt is követeli a magáét, de a visszahatás is kiütközik: A Szűz-típus erősen önös s önző, de ezt elleplezi, sőt kész önmagát mások szolgálatába állítani, mintha ösztönösen le akarná bontani önösségének várát.

Míg az Oroszlán két kézzel szórta a javakat, a Szűz takarékoskodik az anyagiakkal és a maga erőivel is. Erre szüksége van, mert az előző létszakasz túlságosan fecsérelte az erőket és a Szűznek meggondoltan kell gazdálkodnia a megmaradt energiákkal. Ez a visszahatás és a jegy negatív jellege hozzák magukkal, hogy a Szűz életereje csekélyebb, betegségre könnyebben hajlamos, s óvatos, aggodalmas természete még ezt is túlbecsüli, fél a bajtól és elővigyázatosan igyekszik elkerülni minden betegséget, sőt odáig megy, hogy képzelt betegségek rabjává válik.

Gondos, szorgoskodó mivoltban minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó negatív Merkur-jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük. Az anyagot már nem önmagáért becsüli, minta Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni. Ráeszmél, hogy az anyag nem is olyan egyszerű és nyersen kézzelfogható valami, aminek pl.

Ebben a tekintetben a másik merkuri jegyre, az Ikrekre emlékeztet, de nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható és megfontolt, sőt nehézkes és aprólékos. Kutat, tapasztal és a megismerteket rendszerbe foglalja, hogy könnyebben áttekinthesse. Az anyag természete mindennél jobban érdekli, ezért a kémia kifejezetten Szűz-jellegű tudomány. De nemcsak az anyagot igyekszik megismerni, hanem az ember viszonyát is az anyaghoz, általában az anyagi létformát; gondolkozóvá, bölcselkedővé és vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét és az eredményeket megint csak rendszerbe foglalja.

A rendszeresség mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna a Szűzben. Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a rendre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell rendelkezésre állnia, cédulákkal látja el a dolgokat, ellenőrzi a kiadást és a bevételt. Ezzel a hajlamával az úgyis merkúri jellegű kereskedelemben a magasabb fokú, fejlettebb ágazatot képviseli, a szabályozott, megszervezett kereskedelmet és a banküzletet.

Rendet teremt a világ dolgaiban, amelyeket az előző jegy, az Oroszlán olyan kedves könnyelműséggel és adakozó kedvvel szórt szét. S éppen ezért nagyon szigorú a kritikájában, amikor rendszertelenséggel és nagyvonalú könnyedséggel találkozik. Az Oroszlán uralkodnivágyásának is megvan a maga visszahatása: a Szűz készségesen szolgál, alárendeli magát a felsőbbségnek és erőit meggyőződéssel bocsátja mások irányító tekintélyének rendelkezésére. Ezért legjobban alárendelt állás, az alkalmazotti minőségben való munkálkodás felel meg természetének, ha pedig mégsem így helyezkedik el, akkor legszívesebben magányosan, félrevonulva tevékenykedik, anélkül, hogy másokat a maga szolgálatában állítana.

A Szűz jellemzése A Szűz a hideg és száraz ősminőségekből tevődik össze, mégpedig a száraz túltengésével, emiatt a benne rejlő energia földi és feszült. Kitartó, anyagias. A Szűz gondos, szorgalmas mivoltában minden figyelmét az anyagi dolgokra irányítja, de a benne uralkodó Merkúr jelleg folytán értelmi-szellemi érdeklődéssel fordul feléjük.

Az anyagot már nem önmagáért becsüli, mint a Bika, nem is a felhasználásával törődik, mint a Rák, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni. De meg akarja ismerni az ember viszonyát is az anyaghoz. Gondolkodóvá, bölcselkedővé, vizsgálódóvá válva keresi mindezek értelmét, és az eredményeket rendszerbe foglalja.

A Szűz gyakorlati lény, aki megérzi az élet realitásait. Sorsa a szolgálat, a munka, más emberek tanítása, gyógyítása. De ez csak részben fakad természetéből, az önfeláldozással önösségét is leplezni akarja, ösztönösen le akarja rombolni önösségének várát. Mindenben a józanész a legfőbb tényező nála, és csak másodsorban az érzelem. Lehet idealista is, de ez sohasem eget verő, robbanó, hanem erősen korlátozott.

Lelkesedését valóságérzet hatja át. Ugyanaz a gyakorlati érzék jellemzi, mint a Bikát, csak itt nem birtoklóan, és labilis minősége miatt nagyobb az alkalmazkodóképessége. Megvan benne ugyanaz a mentális hangsúlyozottság, mint az Ikrekben, de a földiesség miatt kevésbé könnyed, légies.

Kitűnő fejű, logikája éles. Gyors a felfogóképessége, mindent könnyen sajátít el. Szeret dolgozni, kitartó és türelmes. Különlegesen jó megfigyelőképessége van, bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe is. Emlékezőképessége is nagyon jó. Egyik legjellemzőbb tulajdonsága az erős kritikai beállítottság. Kritikája nem rosszakaratú, de sokszor kellemetlen, csípős és gúnyos.

Ez mozoghat szellemi síkon, de válhat színtelen szigorúsággá is embertársai minden hibájával vagy tökéletességével szemben. Ilyenkor a kritika szúr és sebez, mint egy tőr. A Szűz nem a nagyvonalúság embere. Rendszeressége mintha az Oroszlán rendszertelen szétáradásának visszahatása volna. Aggodalmas gonddal tart rendet, pontos, pedáns, kínosan ügyel a részletekre és a tisztaságra, mindennek áttekinthetően, sorba rakva kell állnia.

Amilyen jó ez a tulajdonság, olyan veszélyes is, mert a kis hibák felkutatása annyira lefoglalhatja, hogy mellette elnézi a lényeget, belegabalyodik a részletekbe. Tulajdonképpen a munkák befejezése, az utolsó finom csiszolások elvégzése, az apróbb hibák kijavítása lehetne igazi hivatása.

A Szűz természetesnek, magától értetődőnek veszi, hogy földi életben nem érheti el a nagy magasságokat. Ő a dolgozó, a munkás, akinek izzadságos munkája biztosítja az emberiség számára a mindennapi kenyeret. Meg van róla győződve, hogy bármit is csinál, azt egy magasabb cél érdekében teszi. Csendes és mélabús fajta.

A gond és a kellemetlenség erősen lehangolja, szemmel láthatóan közönyössé válik a külvilág minden benyomásával szemben. A Szűz ember gyakorlatias, mindenből hasznot akar húzni, higgadt, céljai elérésében szívós. Labilissága sokoldalúságot, változékonyságot, de szétforgácsolódást is hozhat. Nehezen jön indulatba, fegyelmezett, lehetőleg elkerül mindent, ami lelki egyensúlyát felborítaná. De ha valaki igaztalanul bántja, megsérti, hosszú ideig benne marad a fullánk.

És ha teheti, megbosszulja. De sosem csinál presztízskérdést állásfoglalásából, ha belátja, hogy ő a hibás, megbocsát. Különös jellegzetessége, amit már a Ráknál is megfigyelhettünk, a gyűjtőszenvedély.

A SZŰZ kapcsolatait az értelem, és a józanság vezérli. Hűvös és tartózkodó. Ez lehet vonzó szerénység, de jelenthet túlzott érzékenységet is. A szexuális dolgok érdeklik, de mégsem hagy fel egykönnyen a szűzies viselkedésével, pedig sok benne az elfojtott erotikus vágy. Nem akar szenvedélyes lenni, mert az bonyodalmakat válthat ki, számára pedig az a fontos, hogy az életét, azon belül is a hétköznapjait körültekintéssel és okosan szervezze meg.

Márpedig a szerelmi mámor ezzel nem fér össze. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner fel tudja ébreszteni a szenvedélyét. Amíg nincs tisztában az érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek. Nehezen alakít ki kapcsolatot, mert retteg a visszautasítástól. A szerelem fontos számára, de a kezdeményezést meghagyja a kiszemelt fél számára.

Ha talál egy olyan társat, aki magabiztos és szeret irányítani, akkor jól kiegészíthetik egymást, és egy jól működő kapcsolat alakulhat ki kettőjük között. Hűséges, segítőkész. Megbízható és gondoskodó partner, ő az, akire mindig lehet számítani. Találtál egy újabb hadvezért, akinek szolgálatába állhatsz, és egy Kos értékeli az önfeláldozást. Ez neked is jólesik, érzed, hogy tisztelnek, megbecsülnek és ettől valósággal szárnyakat kapsz.

Igaz ettől kicsit önző is leszel. Féltékeny vagy mindenkire, akit társad szintén sokra tart, és ebből aztán lehetnek viták. Mindketten ingerlékeny emberek vagytok, hamar felkapjátok a vizet, de szerencsére hamar le is csillapodtok.

Te azonban még sokáig sértett maradsz. Amilyen lendülettel tudja párod a képedbe vágni a saját véleményét, te éppen olyan bántóan kritizálod őt. Ebből következően veszekedni első osztályúan tudtok. Te több türelmet várnál el a partneredtől, ő viszont értékelné, ha nem hánytorgatnád fel minden apró, jelentéktelennek tűnő hibáját. Igazán megtanulhatnád, hogy egy Kos tévedhetetlen. Legalábbis szerinte. A valódi ellentétet az okozza köztetek, hogy igazából te vágyódsz arra az önbizalomra, amivel a párod rendelkezik, ő pedig szeretne olyan alapos, türelmes és kitartó lenni, mint te.

Ha ezt nem ismeritek be magatoknak, akkor jönnek a veszekedések, és a nagyon csúnya bírálatok. Pedig éppen azért lehet jó ez a kapcsolat, mert annyira mások vagytok, és így teljesen kiegészíthetitek egymást. Az ellentétek abból adódnak, hogy te néha kissé fárasztónak tartod a Bika körülményes, nem eléggé könnyed, mondhatni nehézkes stílusát.

Annak ellenére, hogy társadhoz hasonlóan te is megfontolt, alapos és kellően körültekintő vagy. Úgy gondolod, te sokkal bátrabban és merészebben állsz a dolgokhoz, többet mersz kockáztatni, mozgékonyabb és vagányabb vagy mint ő. Szerencsére a lényegben egyetértetek. Ez pedig nem más, mint az anyagi javak tisztelete. Nem költekezni, a tulajdonviszonyokat tisztázni, és tartalékolni a szűkösebb napokra.

Ebben nincs vita köztetek. Van még egy közös pont, ahol teljes a harmónia köztetek. Nagyszerűen egymásra tudtok hangolódni az ágyban. Kölcsönösen érzitek a másik gondolatát, vágyait, és ezt meg is akarjátok valósítani a másik kedvéért. Érzelmi, szexuális téren hűséget, bizalmat, biztonságot tudtok egymásnak adni.

És nem te vagy az, aki hamarabb megunja. Kezdetben valami megmagyarázhatatlan dolognál fogva vonzódtok egymáshoz, van bennetek valami közös, valami nagyon hasonló, és emiatt hamar egymásra találtok. Néhány izgalmas beszélgetés és együtt töltött éjszaka után azonban elmúlik ez a varázs, és rá kell döbbenned, hogy társadnak ez csak egy kaland. Arról nem is beszélve, hogy folyton rohan, mindenhonnan mindig elkésik és mindenkivel flörtölni akar, nemcsak veled.

Azért izgatja a fantáziádat és nem mondasz le róla egykönnyen. Harcolsz ezért a kapcsolatért, ameddig csak lehet. Minden esélyetek megvan egy hosszantartó, boldog szerelemre, ami erős szövetség, barátság is egyben. Találtál valakit, akit védelmezhetsz, s aki mindezért hálás és ragaszkodó. Társad sokoldalú, tehetséges ember, de gyakran bíztatásra, tanácsra szorul. Te persze boldogan segítesz, bár néha elveszted a türelmed, és ilyenkor nagyon megbántod a másikat.

Ha valóban fontos Neked ez a kapcsolat, figyelj jobban oda. Őszinte, sértődésmentes kommunikációt kellene tanulnotok. Ha azt veszitek alapul, hogy azért vagytok együtt, mert szeretitek egymást, és nem azért, hogy legyen kit megbántani, akkor talán könnyebb mindkettőtöknek vállalnia a saját véleményét anélkül, hogy a másik bármi hátsó szándékot feltételezne.

Eléggé különböztök egymástól. Te precíz és alapos vagy, ezért Oroszlán partnered lezsersége rettenetesen fel tud dühíteni. Amikor legyintget a dolgokra, mérgedben legszívesebben a torkának ugranál. Ha hiszed, ha nem társad becsül téged azért, hogy olyan tisztán átlátod a dolgokat. Ezt persze soha nem mondaná. Még mit nem! A végén még elbíznád magad. És akkor ki fog neki hódolni és a kedvében járni? Ha őszinte vagy magadhoz, akkor el kell ismerned, hogy neked is imponálnak azok a tulajdonságai, amiktől amúgy rosszkedvedben a falra tudnál mászni.

Nem is olyan rossz, ha valaki olyan nagyvonalú és lezser, mint ő. Végül is csak nézőpont kérdése az egész. A dolog tehát nem reménytelen, ne adjátok fel! A Szűz közel sem olyan szelíd, mint ahogyan neve sejteti. Két ilyen ember leginkább úgy viselkedik egymással, mint két kakas a kakasviadalon.

Alaposan megtépkedik a másik tollait. Az a baj veletek, hogy nemcsak egymás hibáit vagytok képtelenek tolerálni, de saját magatokkal sem vagytok kibékülve. Ezért a másikat hibáztatjátok még akkor is, ha közben tudatában vagytok annak, hogy saját magatokkal veszekedtek.

Csak mivel az unalmas, meg mégis hogy néz ki, ha az ember önmagát szidja egyfolytában, hát inkább azzal az emberrel kötekedtek, akit még a legelején a legjobban szerettetek. Meg kell tanulnotok elfogadni a saját hibáitokat, és ezekkel a hibákkal együtt szeretni önmagatokat. Akkor tudjátok a párotokat is feltétel nélkül szeretni. Van ugyan némi közös bennetek: szeretitek a szép, rendezett dolgokat, de a harmónia mindkettőtöknek mást jelent. A Mérleg könnyed, laza, filozofálgató hajlamú, ennélfogva gyakran lezseren áll a dolgokhoz.

Szerinted viszont egyszerűen csak hanyag. Mindketten szeretitek a társaságot. Te az új ismeretek beszerzése miatt, partnered elsősorban azért, mert szerinted már megint a központban akar lenni. Ez meglehetősen bosszantó számodra, mivel te inkább szeretsz meghúzódni az árnyékban, mint feleslegesen feltűnősködni. Te nagyon is a földön jársz, nem a fellegekben, mint ő.

Praktikusan gondolkodsz, elemző és gyakorlatias vagy, és nagy gondot fordítasz a részletekre is. Ettől azonban a társadnak borsódzik a háta. Te mélyebben szeretnéd megismerni és megérteni a dolgok összefüggéseket, partnered érdeklődése pedig inkább csak a felszínen mozog.

Ebből az ellentétből viszont sok minden következhet. A Szűznek rettenetesen éles, kritikus beszédstílusa van, a Mérlegnek pedig nagyon érzékeny és igen sértődékeny lelke. Vagyis társad a legkisebb ellenkezésedre is megbántódik, a gúnyos csipkelődéseidről nem is beszélve. Te önbizalomhiányban szenvedsz, és a magabiztosságod megerősítése érdekében mindent alaposan meg akarsz ismerni. A Skorpió jobban terhelhető lelkileg és fizikailag is. Irigyek és féltékenyek vagytok egymásra, de ez abból fakad, hogy önmagatokkal sem vagytok kibékülve.

Mivel az önmagatokkal szembeni elvárásaitoknak nem tudtok megfelelni, ezért egyszerűbbnek tűnik a másik hibáztatása. A kötekedés és vitatkozás helyett jobban tennétek, ha szembenéznétek a problémák valódi gyökerével. Alapvető nehézségként ott van még az élethez való különböző hozzáállásotok is.

Skorpió társad lenéz téged, mert szerinte nincs érzéked a lélektani finomságokhoz, téged pedig az idegesít, hogy állandóan titkolózik, és úgy áll hozzá a munkához, hogy más is hozzáférjen. Ez állandó vita forrása köztetek, és ilyenkor nem válogatjátok meg a szavakat, amiket egymás fejéhez vágtok. Te persze elégtételt követelnél a sértésekért, de egy Skorpiónak esze ágában sincs nyíltan harcolni. Mindketten okosak vagytok, de amíg a Skorpió az érzelmi intelligenciáját helyezi előtérbe, te ennek létéről nem nagyon akarsz tudomást venni, fontosabbnak tartod a logikát.

Mivel két különböző nyelvet beszéltek, nem csoda, ha képtelenek vagytok megérteni egymás szándékát. Pedig nagyszerűen ki tudnátok egészíteni egymást, de ezért jócskán áldozatot kellene hozni mindkettőtöknek. Téged igencsak bosszant a Nyilas pökhendisége, és amikor csak lehet, ezt az orra alá is dörgölöd. Lehetőleg mások előtt. De társadban emberedre találsz.