Gratulalok spanyolul


FREE

INFORMÁCIÓ

NYELV: MAGYAR
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI TXT
FÁJL MÉRET: 18,25

MAGYARÁZAT:Gratulalok spanyolul

Pontosság ellenőrzött. A spanyol vagy kasztíliai nyelv spanyolul lengua española vagy castellanailletve idioma español vagy castellano a nyugati újlatin nyelvek egyike, közelebbről az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán az újlatin nyelvek iberoromán csoportjába tartozik. A legtöbb anyanyelvi beszélővel rendelkező újlatin nyelv, az összes nyelv közül pedig — különböző becslések alapján — az első öt között szerepel a világon.

A spanyol nyelvű irodalom szintén része a nyugati műveltségnek, s ezért, továbbá az amerikai földrész gazdasági jelentősége miatt sokan tanulják ezt a nyelvet. Történetileg a spanyol nyelv a Római Birodalom Hispania tartományának északi középső területén beszélt latin nyelvjárások folytatása. A gyarmatosítások korában Amerikában is elterjedt, sőt, Afrikában és Ázsiában is fellelhetőek anyanyelvi beszélők. A spanyol — a nyelvterület óriási kiterjedése és a nagy távolságok ellenére — a szakemberek véleménye szerint egységes és viszonylag homogén nyelv.

A nyelv korrekt elnevezésének kérdése régóta foglalkoztat mindenkit beszélői körében, és örökös vita tárgyát képezi. Ezzel szemben a középkori spanyol királyságoknak önálló nyelvjárásaik voltak, legjelentősebbek közülük az aragóniai és az asztúriai—leóni. A nyelv elnevezése beszélőinek körében máig érzékeny társadalmi és politikai kérdés.

A nyelvi kisebbségek katalánokgaliciaiakbaszkokasztúriaiakaragóniaiak ugyanis a megkülönböztető jellegű castellano elnevezést részesítik előnyben, mondván, hogy nemcsak a kasztíliai, hanem az ő nyelvük is spanyolországi nyelvnek minősül, hiszen Spanyolországban beszélik őket is.

Éppen ezért az -ban kiadott spanyol alkotmány Constitución Española 3. A Spanyol Királyi Akadémia és a Spanyol Nyelvi Akadémiák Egyesületének álláspontja, ahogy az a -ben kiadott Összspanyol nyelvhelyességi szótárban megjelenik, a következő: [8]. Spanyolországon túl a spanyol gyakorlatilag az amerikai kontinens legtöbb országának hivatalos nyelve — kivétel Kanada angol és franciaUSA de facto angol, illetve regionálisan spanyolBrazília portugálSuriname holland valamint Francia Guyana és Haiti francia.

Az Egyesült Államokban az angol mellett a spanyol a legelterjedtebb nyelv, kivált a déli államokban. Összes anyanyelvi és második nyelvi beszélőinek száma jelenleg millió körülire becsülhető az anyanyelvi beszélők száma egy Ezzel a spanyol a beszélők számát tekintve a kínai és az angol után egyes források szerint a harmadik, [11] más források szerint a második [12] helyen szerepel a világ nyelveinek rangsorában.

A legnépesebb spanyol nyelvű ország Mexikóamely közel millió anyanyelvi beszélővel a spanyol ajkúak mintegy negyedét teszi ki; egyúttal fővárosa, a csaknem 20 milliós Mexikóváros a világ legnépesebb spanyol nyelvű városa. Mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a hagyományos dialektológia a spanyol nyelv fogalmába beleérti a történelmi aragóniai—navarrai és asztúriai—leóni nyelvjárásokat is a — művelt irodalmi és köznyelv alapjául szolgáló — kasztíliaival együtt.

A szakemberek többsége egyetért abban, hogy a kasztíliai spanyol egységes nyelv, ahogy az elismert spanyol dialektológus és akadémikus, Manuel Alvar is említette a Manual de dialectología hispánica című művében: [15]. A spanyol nyelvjárások dialectos között — a legszélsőségesebb esetektől eltekintve — a nagy távolságok ellenére sem nagyobbak a különbségek, mint a magyar nyelvjárások között, ami lehetővé teszi, hogy mind a közel millió anyanyelvi beszélő megértse egymást.

Spanyolországban az elfogadott felosztás szerint északi septentrionalesvalamint déli nyelvjáráscsoportot meridionales különböztetnek meg, míg az Amerikába vitt spanyol nyelv területi változatai nagy mértékben függtek az egykori spanyol hódítók Spanyolországon belüli földrajzi származásától. Mivel az első hódítók, akik a Kanári-szigetekremajd az Antillákhoz érkeztek, Andalúziából származtak, ez a spanyolországi nyelvjárás gyakorolta a legjelentősebb hatást, s adta az amerikai spanyol nyelvhasználat alapját.

A hódítók ez után több hullámban is érkeztek az Újvilágba az ország különböző területeiről északról isami az ottani nyelvjárások kialakulását az évszázadok során szintén jelentősen befolyásolta. A spanyolországi sztenderd nyelvhasználat az északi nyelvváltozatokon alapszik. A legfontosabb különbségek a két nyelvjáráscsoport között a sziszegő hangok és bizonyos szóközi mássalhangzók főleg a magánhangzók közötti -d- ejtésében mutatkoznak.

Fontos különbség továbbá, hogy Spanyolország legnagyobb részén az e vagy i előtt a c -vel, illetve a z -vel jelölt hangot az s -től megkülönböztetik: az előbbi zöngétlen interdentális réshangként [θ] realizálódik mint az angol think szó th -jamíg a másik a magyar sz -hez áll közelebb északon erősen palatalizált ejtésselmíg délen a nyugat- andalúziai nagyvárosokban, a Kanári-szigetekenvalamint egész Spanyol-Amerikában mindkettőt egyformán ejtik a magyar sz -hez hasonló hangértékkel; ezt a fajta nem megkülönböztető kiejtést a spanyol szakirodalom seseo -nak nevezi.

Ez utóbbi kiejtés tájnyelvi jellegű és beszélőit sokáig hátrányos megkülönböztetés érte; csak napjainkban kezdik elfogadni és a többi nyelvjárással egyenrangúan kezelni. Erre a nyelvjárásra épül sok közép- és dél-amerikai spanyol nyelvváltozat is. A spanyol nyelvjárások között a nyelvtani eltérések szintén nem jelentősek. E szabályozás révén a spanyol nyelv világszerte egységes helyesírással rendelkezik, s az írott nyelv befolyásának köszönhetően a nyelvjárási különbségek sem jelentenek nagyobb nehézségeket abban, hogy mind a közel millió spanyol anyanyelvű megértse egymást.

A mai spanyol nyelv történetileg olyan latin nyelvjárások folytatása, amelyeket az Ibériai-félsziget északi középső területén — a történelmi Kasztília Castilla vidékén — beszéltek. A középkori Hispániában még számos beszélője volt egyéb latin vagy inkább már újlatin nyelvjárásoknak is, például a leóninak, amelynek változatai az asztúriai vagy bable nyelvként élnek tovább, illetve az aragóniainakamely mintegy átmenetet képez a spanyol és katalán nyelv között, még néhány ezer legalább kétnyelvű beszélővel.

A ránk maradt dokumentumok alapján feltehető, hogy Hispániában egészen a 6. Így vált el egyre jobban írott és beszélt nyelv egymástól, míg az előbbit már külön meg kellett tanítani, le kellett fordítani a beszélőknek az elkülönülés folyamata természetesen több száz évig tartott.

A kasztíliai nyelvjárás vagy óspanyol első írásos nyomai elvétve a 9. A latinra természetesen, már kezdettől fogva, az őslakosság baszkokibérekkeltibérek és egyéb kelta törzsek nyelvei is hatottak, utóbb a vizigótokarabok nyelve is befolyással volt rá, legfőképpen a szókincsére, majd az amerikai gyarmatosítások során sok indián szó is gazdagította.

Az első spanyol nyelvtant -ben írták Antonio de Nebrija : Grammaticaígy a spanyol az első modern európai nyelv, amely írott nyelvtannal rendelkezett, megelőzve ezzel olyan történelmi múltú nyelveket, mint az angola francia vagy a német. A kasztíliai nyelvjárás kialakulásának területén a romanizáció előtt feltételezhetően ókelta dialektusokat beszéltek.

A középkori muzulmán megszállás során a terület védelme érdekében északról baszkokat telepítettek be, akik — valószínűleg hosszú ideig tartó kétnyelvűségen át — részben feladták saját ősi nyelvüket, beilleszkedve a már romanizált lakosságba. Fejlődéstörténeti szempontból így a spanyol nyelv három fő korszakra osztható: óspanyol vagy középkori spanyol: az első írásos emlékek megjelenésétől, vagyis a A spanyol nyelv néhány fonetikai — fonológiai sajátossága:.

A nyugati újlatin nyelvekkel közös általános jellemzők:. A leggyakrabban előforduló magánhangzók az e és az a. Léteznek ezenkívül kettőshangzók diptongosilletve — ritkábban — hármashangzók triptongos is, amelyek mindig egy hangsúlytalan rövid i vagy u és egy másik magánhangzó szétválaszthatatlan kapcsolatai; ezekben az esetekben az i és az u félhangzóként — [j][w] — valósulnak meg.

A magánhangzók hosszúságának a latinnal ellentétben — akárcsak a legtöbb újlatin nyelvben — nincs fonológiai szerepe, de a hangsúly valamennyire megnyújthatja őket, főként nyílt szótagban és a szó végén. A mássalhangzó -fonémák száma — területtől függően — 17~19, amelyek között találhatóak: [20].

A spanyol nem szereti a mássalhangzó-torlódásokat, szó elején legfeljebb két mássalhangzót tűr meg, és az is csak zárhang vagy f-és likvida kapcsolata lehet bl- cr- stb. A hanyag kiejtésben — főként Spanyolországban — még bizonyos szóközi mássalhangzócsoportok is leegyszerűsödnek például az éxito gyakran csak [ˈesito] -nak hangzik. A szóhangsúly helye változó, de legtöbbször az utolsó előtti szótagra esik; ezenkívül jelentésmegkülönböztető szerepe is lehet.

A hangsúlyos magánhangzót ékezettel jelölik, kivéve az alábbi leggyakoribb esetekben:. A többi újlatin nyelvhez hasonlóan a spanyol a latin ábécét használja. A latinban meg nem lévő vagy írásban nem jelölt hangok jegyzésére két digráfot CH és LLvalamint egy mellékjeles betűt Ñ alkalmaznak ez utóbbi lényegében a latin NN -ből alakult ki: a középkori szövegmásolók egyszerűsítési szándékkal a hosszú n -t egy fölé helyezett vízszintes vonallal jelölték, amelyet később hullámvonal váltott fel [22].

A helyesírás nagyjából fonetikusnak kiejtés szerintinek tekinthető, bár történetileg őriz olyan betűket például H, LL, Vamelyek a nyelvterület legnagyobb részén ma már nem jelölnek külön hangokat. A spanyol helyesírás Ortografía különlegessége az újlatin nyelvek — és általában a latin betűs nyelvek — írása között, hogy a felkiáltó- és a kérdőjelet a vonatkozó mondatrész elé is kiteszik, mégpedig fokban megfordítva: ¿Qué hora es?

A hivatalos spanyol ábécé abecedario vagy alfabeto 27 betűből áll. A K és W betűket a latinhoz és a többi újlatin nyelvhez hasonlóan csak idegen szavakban használják. Ñ betűvel — néhány indián vagy idegen eredetű, illetve hangutánzó vagy hangfestő szótól eltekintve — nem kezdődik szó. A betűk neve nőnemű: la a, la be, la ce, la equis, la zeta stb. A betűk előfordulási gyakoriságát illetően a legtöbbször használt magánhangzók az E és az Aa mássalhangzók közül pedig az Saz R és az N.

Ennek megfelelően szintetikus nyelv[24] bár — a többi újlatin nyelvhez hasonlóan — sokkal több analitikus megoldást használ, mint őse, a latinamely fejlett névszóragozással rendelkezett. Mint az indoeurópai nyelvek többségében, a spanyolban is megvan a nyelvtani nem hím- nő- és bizonyos esetekben semlegesnem [25] és az elöljárószók használata. Általánosságban véve nyelvtanilag nem tér el a többi újlatin nyelvtől.

A spanyol alaktan Morfología általánosságban nem tér el a többi újlatin nyelv alaktanától. A névszóragozás a spanyol személyes névmás kivételével csaknem teljesen leépült, így helyette az esetek kifejezésére elöljárószók használatosak ahogy az a legtöbb indoeurópai nyelvben mára bekövetkezett. A főnevek hím- és nőneműek lehetnek, jellemző sajátosság viszont, hogy a névelők és bizonyos névmások megtartották a semlegesnemű alakot is el, la, lo; él, ella, ello; este, esta, esto; stb.

A latinban határozott névelő nem létezett, a harmadik személyű személyes névmásoknak pedig szintén nem voltak önálló alakjaik: a mutató névmások közül kölcsönözték őket. A főnevek neme legtöbbször a végződésből megállapítható. Így általában hímneműek az -o -ra vagy a mássalhangzóramíg általában nőneműek az -a -ra végződő — viszont mindig nőneműek a -ción, -sión, -xión, -dad, -tad, -tud végződésű — szavak, vannak azonban kivételek pl. A melléknév nemben és számban egyezik a jelzett főnévvel.

A főnevek és melléknevek többes számának képzése — a nyugati újlatin nyelvekhez hasonlóan — általában -s vagy -es hozzáadásával történik, bizonyos esetekben azonban a többes számú alak megegyezik az egyes számúval. A személyes névmás kitétele a mondatban mindig opcionális ahogyan a magyarban iscsak hangsúlyos esetben használatos, mivel az ige ragjából pontosan kiderül a szám és a személy.

Az igék egyik legjellemzőbb sajátossága a többféle létige használata. Az igeragozás rendszere a spanyol alaktan legösszetetteb és talán legbonyolultabb területe. Az ige szótári alakja a főnévi igenévamely alapján három ragozási csoport létezik. Három igemódot modos : kijelentő módkötőmódfelszólító mód[27] három igenevet formas no personales : főnévi igenév, melléknévi igenévhatározói igenév[28] valamint egyszerű, illetve összetett igeidőket különböztetnek meg.

A szabályos igeragozások végződései az alábbi táblázatban láthatóak összefoglalva. A mondattan Sintaxis a mondatot alkotó szófajok kapcsolatának szabályszerűségeit írja le. E fejezet keretein belül a spanyol szórend sajátosságairól, az egyszerű és összetett mondatok legfőbb jellemzőiről szólunk tömören. A spanyol szórend orden de las palabras viszonylag szabad, azonban — a hiányos névszóragozás miatt — a latinénál kötöttebb. Bizonyos esetekben, akárcsak a magyarban, az egyes mondatrészek helye az értelmi hangsúly szerint változhat.

Az egyenes szórend általában alany sujeto — ige verbo — tárgy objeto directomajd a többi mondatrész. A jelző állhat a jelzett szó előtt és mögött is. Bizonyos esetekben a sorrend jelentésmegkülönböztető szerepet tölt be; a főnév előtt álló jelzőnek általában nincs új információtartalma, szemben a mögötte állóval. Vannak azonban olyan melléknevek például a népnevekamelyek csak a jelzett főnév után állhatnak. A személyes névmások hangsúlytalan tárgyesetű, részes esetű, visszaható alakjai mindig közvetlenül az igét megelőzik, illetve bizonyos igealakokhoz imperativo, infinitivo és gerundio simulószóként tapadnak.

Példák: Te lo hago. Az összetett mondatok oraciones compuestas a magyarhoz hasonlóan lehetnek mellérendelőek és alárendelőek: ennek megfelelően a tagmondatokat mellérendelő, illetve alárendelő kötőszókkal kapcsolják össze a kötőszavak csoportosítását lásd az alaktanról szóló szócikkben. Érdemes említést tenni még a mondatbeli időviszonyokról is. A spanyol a magyarral ellentétben abszolútidő-viszonyítású nyelv, ami annyit jelent, hogy az igeidőket az elbeszélés abszolút jelen idejéhez is kell viszonyítani, nem csak a történésen belüli idősíkok számítanak.

Ennek megfelelően a spanyolban több igeidő szükséges, például egy adott múltbeli cselekvést megelőző cselekvés kifejezésére. A spanyolban ezzel szemben nem állhat jelen időben formailag sem az állítmány ilyenkor, mivel az alany nem a jelenben mondta azt, hogy olvas: ilyen esetekben az ún.

Egy nyelv szókincsének eredet szerinti összetételét nehéz pontosan meghatározni; megközelítő adatokat csupán egy behatárolt referenciaszókincs ún. Más nyelvek hatása a szókincsre nem volt jelentős, bár napjainkban egyre nő az angolból átvett szavak száma. A latinból örökölt spanyol szókincs a franciáéhoz és az olaszéhoz mérten archaikusnak tekinthető, aminek fő oka az ún. Amennyiben a teljes szókincset — vagyis a Spanyol Királyi Akadémia értelmező kéziszótárában szereplő összes szót — vesszük alapul, úgy az arab jövevényszavak alkotják a legnagyobb idegen réteget, amely mintegy szót jelent az élet minden területéről, [32] a mindennapi életben azonban az arabizmusok túlnyomó többségét nem használják például a legalapvetőbb szókincset tartalmazó szavas spanyol Swadesh-listán egyetlen arab eredetű szó sincsLatin-Amerikában nagy részüket meg sem értik.

Ehhez még hozzátartozik, hogy a klasszikus korszakban, a mórok kiűzése után nagyon sok arab jövevényszó kiveszett a használatból, helyükbe új latin szavak léptek. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. Ez a közzétett változatellenőrizve :

Szerző figyelése. Vers figyelése. A vers a szerző és a Poet. MikoAgnesZsuzsa Keress pénzt online kérdések megválaszolásával! Őserdő vagyok. Rég elfelejtett, pogány templomok rejtőznek bennem, nagy folyók kereszteznek életet adva, kígyók ármánykodnak ott az ördög formájában. Megpróbáltak elhallgattatni, sokan próbáltak.

Lemetszették frissen növesztett leveleimet, lerombolták az önbizalmam, megütöttek, leköpve megaláztak, és én egyre erősebb lettem. Az Intelligencia megszülésével tanultam meg, mi a fájdalom. Véres könnyek között az öntudat sötét folyosóin bolyongtam, de tovább folytattam utam. Nekem nem te mondod meg, mit tudok elviselni. Tiszta erő vagyok, vihar, hurrikán, aki elöl a férgek menekülnek. Még mindig tanulom visszafogni magam.

A méhemben hordom minden nő fájdalmát, akik engem megszültek egy barlangtól a kórházi szobáig. Ebben az életben, ami csak az enyém, én vagyok az első és az utolsó. Hozzászólás írásához regisztrálj vagy lépj be! Nichi-ya Drága Kinga, csak most látom, hogy ´rtál! Bizony, bizony már régen figyeljük egymást!

Kicsikinga Szerettem volna üzenni, egy javítást illetően, de nem ment. Oly rég óta ismerlek, és emlékszem, amikor a szkepticizmus, az önbizalom hiánya erősen benned volt, és lám-lám, most megállod a helyed, ott Ibériában! Remélem, hogy boldogok vagytok, és egészségesek! Bogsika : Köszönöm szépen Tünde! Bogsika Megtisztel a hozzászólásod, szívböl köszönöm. Ez a vers nyers feminizmus, ai nálunk még ritka, itt Spanyolországban már a múlt évszázad vége óta tendencia.

Remélem, hogy ilyen versekkel az embereket gondolkodásra lehet ösztönözni. Vilmos01 : Köszönöm, hogy értesz, Vilmos. Drága Orsi, genetikailag is hordozzuk magunkban az ősanyát, Évát, és benne az egész emberiség írott és íratlan történelmét.

Fantasztikus verset hoztál, mély tudással és üzenettel - külön gratulációm a spanyolul írt verseidért is, amely bizonyítja, hogy egy alkotó előtt nincsenek akadályok! Szeretettel gratulálok nem csupán versedhez, hanem mentalitásodhoz is! Ölelésemet küldöm a Holnap városából: Ildi. Vilmos01 Csodálatos alkotás.

Nagyszerű sorok mellé nagy szívet hagytam. Sándor Figyelőmbe vettelek. Zsuzsa : Köszönöm Zsuzsa, így lesz. John-Bordas : Kedves János, örülök, hogy tetszett, nagyon köszönöm a gyönyörü hozzászólást. Nagy¨poet ölelést küldök oda messzire. Gratulálok gondolataidért. Szeretettel olvastam versed szívet hagytam. POET ölelés Györgyi. Zsuzsa De szép! Figyelemre méltó versedet szívvel olvastam. Viszont látogatásod megköszönöm: Zsuzsa. John-Bordas Szemem elé varazsoltad az Amazonas őserdőt a kanyargó folyammal,és villanásokra a folyó egy női sziluette változik,és hömpölyög és ismét sellokent jelenik meg,szinte álomszerűek a soraid.

Fantasztikusan jó a vers,a feminin istenség emberi megjelenítése,minden kuzdelmevel a végső elismeresig,a 6 ik szívvel és figyelovel lett versed a kedvencem,olellek szeretettel,János. MikoAgnes : Kedves Ági, mindig nagyon felemelö olvasni a hozzászólásaid, újfent köszönöm!

Épp azon mesterkedem itt az új hazámban, hogy spanyolul is megjelenjenek magyar költöink remekei. Pár hónapja még magam sem hittem volna, hogy képes vagyok József Attilát, Babitsot vagy épp Radnótit fordítani, de egyre inkább elhiszem, hogy igen. Az én szivemben elfér két ország irodalma is. FelhoFarkas : Kedves Róbert, köszönöm hogy nálam jártál.

MikoAgnes Drága Orsikám! Imádom különös hangulatú verseid! Engem is megerősítettek a bántások,fájdalmak, veszteségek, ellenem irányuló gonoszságok! Élet-verseimben olvashatsz ezekről! Sokkal több vagy Te mint egyszerű ''írogató''! Elismerést, sikert, nagy megbecsülést és boldogságot kívánok új hazádban, de tartsd meg magyar lelked és nyelved! Mindig szeretettel várlak ezután is!

Óriási szívvel gratulálok: Ági. FelhoFarkas Ölellek, Orsi. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.

Belépés • Regisztráció • GyIK. Főoldal Csibra Orsolya: Ez az élet az enyém. Kedvencnek jelölés 18 Vers figyelése Ellenőrzés a verselemzőben Hibajelentés A verset eddig alkalommal nézték meg. Publikálás időpontja: A vers átdolgozásához a szerző engedélye szükséges. Csibra Orsolya Ez az élet az enyém Őserdő vagyok. Egy spanyolul írt versem fordítása.

Nagyon sok szeretettel és szívvel Elena. Figyelőmbe vettelek! Szívvel, Erzsi csibraorsi szerző Ölelésemet küldöm a Holnap városából: Ildi Vilmos01 Ilona csibraorsi szerző Gyuri csibraorsi szerző Viszont látogatásod megköszönöm: Zsuzsa John-Bordas Fantasztikusan jó a vers,a feminin istenség emberi megjelenítése,minden kuzdelmevel a végső elismeresig,a 6 ik szívvel és figyelovel lett versed a kedvencem,olellek szeretettel,János Szeretettel és figyelemmel hagyok szívet.

GratulálokIrén remember Óriási szívvel gratulálok: Ági FelhoFarkas Ölellek, Orsi feri57 Felhasználási feltételek • Adatvédelem • Jogi nyilatkozat • Kapcsolat • Mobil verzió © Poet.